Lot No:1 -
Boyutlar: 50cm. x 60cm.
İmza: İmzalı
Sanatçı: Erol Akyavaş
Başlangıç Fiyatı: 4.000,00 TL

Erol Akyavaş


Erol Akyavaş (1932 - 1999) 1950 yýllarýnda katýldýðý Batý sanat ortamýnda genç yaþýnda baþarýya ulaþmýþtýr. Gününün tavrýna uygun serbest, lekeci kompozisyonlarla iç dünyanýn bilinmezlerine yönelen resimlerinde giderek kendi öz gelenekleri, Doðu estetiði yüzeye çýkmaya baþlamýþtýr. 1970\'lerde Akyavaþ Ýslam duyarlýlýðýný daha çok benimseyerek Türk resmi içinde iddialý bir kimlik ve gelenek sorununa odaklanmýþtýr. Zamanla Iþýk ve renkte yoðunlaþan resimleriyle Akyavaþ, sanata tekrar kutsal olanla anlamlandýrmaya çalýþan ve Ýslam anlayýþýna çaðdaþ bir ifade getirebilien ender sanatçýlardandýr. Erol Akyavaþ, kýrk yýlý aþkýn sanat yaþamý boyunca, son derece serbest bir dille resmin bir çok farklý ifade biçimini denemiþtir. Erken yýllarýnda leke ve kaligrafik imgelere, soyut biçimlere ilgi duyan sanatçý; daha sonralarý figürü ve mimari öðeleri yoðunlukla kullanmýþ, ancak düzenlemelerdeki irrasyonel yanyana geliþlerle sürrealizme yakýnlaþmýþtýr. Leke, iþaret, yazý, figür ve soyut biçimleri bir arada kullanarak kendine özgü bir kompozisyon anlayýþý sergileyen Akyavaþ\'ýn resmi, son yýllarda giderek imgelerden arýnmýþ, renk ve ýþýða yönelmiþtir.


Sonraki Eser

Köpek Lot No : 2

HABERLER

Detaylı bilgi için -----
galerieksen@gmail.com
0212 219 0850
Devamını Oku
Mart ayında düzenlediğimiz antika ve sanat müzayedemize katılım oldukça fazlaydı. Detaylar için lütfen haberin devamını okuyun. Devamını Oku